MISILA

Misila yaabat koo qidoonuh kol baahe kee, koo edde xagoonuh kol baahe yakken.

 • 1-Misili misila ceelam meqeeh, baxi abba ceelam meqe.*
 • 2-Abit abit boolok koo qidaah, marin kas ayrol koo caba.
 • 3-Barat caben baaxo kee, qunxih aben xalay meqe’kkel koo cabta.*
 • 4-Qaxah gacak gacaanaah, kasah aysuk yayseeni.
 • 5-Uma ullatinak makkita baytaah, abee’gimak fileyni baya.
 • 6-Gaali qarit weemih qanaabo yakme.
 • 7-Bisol taniimih gaba ruubeenik, gurummal tanim caritta.*
 • 8-Inti mali wee inti geem yakkaleh bililisa.
 • 9-Qari amo yaaqure’kkal yab mayaaqura.
 • 10-Cuggayti managray nagarsiisah.
 • 11-Isi buxal can care num, marin buxal lee cara.
 • 12-Kok kalam mali ceerih koh maceeraay, qasa gulub mali koh maaxiggila.*
 • 13-Kol heenik koo ceele waytam matan .*
 • 14-Garqi af niqniih, burus xabcini.
 • 15-Yallih gintili gexo qax meqeeh, yab xaqam meqe
 • 16-Xale wee num xalay xaqamu mayaaxigaay, adangallita robti xaqamu mataaxiga.
 • 17-Baaxo’gimi baaxot yaaqiteeh, baaxo abaara.
 • 18-Abba cabem baysa baxa kee, abba cabe weem yaddare baxa.*
 • 19-Atu adunya akah massossa baxi, akeera koh massoysa.
 • 20-Atu taaxigem kollih yaaxige num dabaanak koo raaqi maha.
 • 21-Ullar raba cubak sugaanaah, ullatinar raba cubak masugan.
 • 22-Kaxxa num daffeynal yablem, qunxa num soolol mayabla.*
 • 23-Abba baxi biyaakah gexa baaxo, baxi abbab biyaakah magexa.*
 • 24-Duqurul luk aben yab, qiddel aben daaco.*
 • 25-Dubban bagu lee macultaay, duqur bagu yab macula.
 • 26-Keekeh argaade kee, burah addih qeebi, num mayaffara.
 • 27-Bagi lakmisek deerih xiinan, amob berra qarumut yaxxawwen.
 • 28-Meqem maxco temberek yaameenih.*
 • 29-Sagak kalla le gabu le num gaca.
 • 30-Yaabah yab waanaah, awqah lafa waana.
 • 31-Yab gita leeh, qari afa le.
 • 32-Yaabak allaaliiy, yaabak axxaari.
 • 33-Yab mamakanaay, makkiita mayanxuqana.
 • 34-Yab ceela mara leeh, yaabah lafta mari yan.
 • 35-Yab numma’kkal magexaay, numma kak maxeqaana.
 • 36-Arkat ina yalla daremtaah, moxoxxib maro dareema.
 • 37-Aabukeh umo’mmay baxi koh yaabukeeh, radeh umo’mmay rob koh rada.
 • 38-Mayakkalana’mmay, mallaasay marrar yakkem xayih.*
 • 39-Gaalak gexe cintam naharsi alaay, yaagureenim gamaddi ala.
 • 40-Kum edde raaqisan yalli yan.
 • 41-Cuggaanek cal kot tabaah, bisi moynobuk kot taba.
 • 42-Able kal mayaaxigaanaay, atce kal mayanxuqaana.*
 • 43-Gaddali agritam mayakkalaanaay, maxala qakkottam mayakkalaana.
 • 44-Xiiba caxak orbe koo makaltaay, buxa kok masarrowta.
 • 45-Isi laa teffere takra, marin laa matafqa.*
 • 46-Erbat isit tan booha matablaay mara tan booha qedebta.
 • 47-Sinkiliiliqis isi gubal tanim ayrol cabtaah, marin gubal tanin iraawissa.
 • 48-Yalli baahem kee, danan darit namma gabah kafan.
 • 49-Koo’gimi koh aba caddi maliiy, kuti lafah aba caddi mali.
 • 50-Uma num kee kuta isi buxal haw kot itta.
 • 51-Macri dab gaba yangem meqeeh, inki alah baxi barud lem meqe.
 • 52-Alak teyna baxi iba sissikiih, baarrak teyna baxi yab sissiki.
 • 53-Qunxa num kaqtek xaak amo koraah, yaabek yaabak amo kora.
 • 54-Migaq guran magaq waay lakal leeh, yoo abula yaaqura lakal le.
 • 55-Waay, wayto lakal le.
 • 56-Num migaq waamak, maagaqa waam tayse.
 • 57-Yalli ruubeemik barasaay macinaanaay, baxi baceemik biiluuy macinaana.*
 • 58-Fayya ittakke guma garrissaah, numuk naba num cami garrissa.
 • 59-Meqen xic bagu maduucaay, fugutto baxa mataynaba.
 • 60-Waytem wab koo haytaah, tinqibem baaxo koo waksissa.
 • 61-Waytan li gexxa’kkal, waytam mali magexxa.
 • 62-Qaku luk cinen caakale, gabul lon saaku mageyan.
 • 63-Numma diraabak lafuh umah.*
 • 64-Suge numuk xaagu abiiy, fayya le’kkel sooli.*
 • 65-Sarra temeetek, sarrak bixiqqi maca koo hayte.
 • 66-Afah yok gaca itta’mmay, afal wayya koo hee lon.
 • 67-Gexa kok maxca’mmay, gexa itta koora kol heyyo.
 • 68-Gasob boolak ali koo raaraah, atu cabte’kkek mari koo raara.
 • 69-Rakub isih tece gaba kok yakme.
 • 70-Uma num kok yakkeeh, koh mayaabba.
 • 71-Uxih taniimit mayasissikan, yallak koo geytam macinan.
 • 72-Koh xale wee dagar koh madudduba.
 • 73-Yaabal yab geyaanaah, iful baaxo geyan.*
 • 74-Rubsuusuh daaba korana’kkal, farriimih daaba makoran.*
 • 75-Nabsi rabek, nabsi fayri maraqta.
 • 76-Ala tuble alaa kee, able wayte ala, inki gila mabta.
 • 77-Gaali kak gilte tabeynah magaca.
 • 78-Agar agar numma baysaah, numma dirab bayissa.
 • 79-Mare inak xayiih, ulqi salcek xayi.
 • 80-Cane qammi baxi koh gahsaah, cami naggali koh gacsa..
 • 81-Axim kartiqqiyaah, ramad hirgimmiya.
 • 82-Abu kee amri koo mahawenta.
 • 83-Abu umo mareedaay, ina umo mayamqa.
 • 84-Cabu waa daban, cabe waa migaq kot caba.
 • 85-Caggob bagu kee girib bagu, karraccatta’kke macabta.
 • 86-Maabboonuk cankarek, maballoonul rada.
 • 87-Gile tirgiqe’kke urtaah, arraba tigiqe’kke m’urta.*
 • 88-Gali le ali, saaqatah haada.
 • 89-Sissikaane faxaanamah, namma iba inki waqdi mayakkuqan.
 • 90-Caacay robti merraytuuy, misili yabti merraytu.
 • 91-Feera baaxoh ascossaay, misili yabti ascossa.
 • 92-Abaluk ruubeenim, able kalah gunnusan.
 • 93-Amo abaluk raatah magacan, gita abaluk boolot maradan.
 • 94-Akkalah baxa kol haan, amqah daaba kol Koran.
 • 95-Akke wayni mayakkaay, danan laa makora.
 • 96-Abte gaba baytaamah, gaba abtem mabayta.
 • 97-Akat eleelem yaarreeh, gaba teleelem tace.
 • 98-Abbak raqtem baxi nagraah, caxak raddem kimbiro onkossa.
 • 99-Laa kee labha ayballaayat le.
 • 100-Yaaben yab kee qalaama caddit koo wagitta.
 • 101-Yab able waytam biyaakaay, tubleh cabtam biyaaka.
 • 102-Gaali dabqak amo korseniih,wadar buxah beyan qibina maballiyo.
 • 103-Misili yabti foocat yamaateeh, qaanale robti foocat tamaate.
 • 104-Yab yabti bagut koo qidaah, faras buttab bagut koo qidda.
 • 105-Caxa carartek, caxag gubi cararah.
 • 106-Yaabal yab haanaah, dalet caxa haana.
 • 107-K’aafih innah koh m’iyyaanaay, k’untih innah koh mayablaana.
 • 108-Atu cerrittek ku qangara cerrittah.
 • 109-Yab bagu culsaanaah, yaabat bagu maculan.
 • 110-Baarrag gacta baarra soolak koo cabtaah, caxag gacta caxa ayrol koo cabta.
 • 111-Yab kee nagra qaduk koh abaanam meqe.
 • 112-Yalli edde yani itte gobla-goblaali.
 • 113-Yalla kee yallih adam awka inki gabu kok magacta.
 • 114-Rabi rabbik koo mayaakumaay, gile siibok koo mataakuma.
 • 115-Gira tubleeh, girah taduurem buuti.
 • 116-Say num isim leh ikkal akah leh gide mayaarigan.
 • 117-Faxeenim waanam saami umaane hinnaay, faxen num waanam saami umaane.
 • 118-Kallaci kallaci maxeqaay, kallaci daro ceyyag gad mali.
 • 119-Gabak irob bagul caben ayrol rade waa baxa kee, gabak addab bagul caben ayrok hore waa baxa.
 • 120-Yaaxigi baxah kinissi haanaah, toogimi baxah bagul hayya haana.
 • 121-Seeka kee xayyite laah, yalli abam mawaa.
 • 122-Kicnoonumuk raaqiiy, kacanuk raaqi.
 • 123-Kataysa kataysam migaaqah mafaxaay, mareyta baadon kalluwuh mafaxa.
 • 124-Yi kataysaw ittek dagraanam meqeeh, yi mareytay ittek fugutaanam meqe.
 • 125-Uma baarra kee barka bagu kok carrissa.
 • 126-Atu adooniyah xin waytaah, akeera koh xin wayta.
 • 127-Ku mala bagut sugtaah, yallih mala dagak tamaate.
 • 128-Iftih ifti radaah, qanaytul kaxxa ali rada.
 • 129-kud kuddi qilsa le midir abitak sugeeh, qawiiti sissikaane le tirfi yoh yemeete.
 • 130-Allal hida meqeeh, garil goori meqe.
 • 131-Baarra mawaanaay, baalla waana.
 • 132-Baxah aysina abba maballiyooy, dananah deesan garbo maballiyo.
 • 133-Migaq maaluh xeqam maliiy, masi duuluh xeqem mali.
 • 134-Data gaala waalta caxa taniih, buxa liyol aylahita qibnayti yani.
 • 135-Darri ceelak koo takme abeysa kee, ku num ceelak koo qida num koo aylahissah.
 • 136-Maali y’abbak yoh raaqe ittam meqeeh,yab hebeli yoh yaaxige ittam meqe.
 • 137-Yab koo yaxeeh, lee koo beytah.
 • 138-Lubak naharak ku ala yakmeeh, ku alah bagul koo yakme.
 • 139-Dir innek nee yakmem faxa alaay, tibbinek ni lah yakmem faxa ala.
 • 140-Koo weenik ,k’abbah caneh koo qidaana.
 • 141-Kabri K’aamo mayamaata, atu kabri amoh tamaate.
 • 142-Baxa weenik bàxa baxa fuktaanaah, can weenik lee yaaquben.
 • 143-Num dubuk ani iyyam isi fayla celtaah, labha yol luk tani iyyam labha fayla celta.
 • 144-Bagut qilmi kak dago num kee, qadammo addat kak dago girib, kakacac xiini koo mahayta.
 • 145-Anennol luk rabi yaniih, adrennol luk baaca tani.
 • 146-Akeera yalla aaxaguk gexxam meqeeh, mandar maalu luk gexxam meqe.*
 • 147-Atu qunxa caxxat toogore num, kaxxa caxxat koo yaagure.
 • 148-Data afat afti abacic xin waanam kee, atu faxxa num koo faxe waam umaanek tanih tan.
 • 149-Ummat ittem sifa leeh, argaceyni cado summi le.
 • 150-Atu faxxaamah koo kee ku mareytah buxa inki Kabul mataarra.
 • 151-Akeera faxak magexaanaay, fanak mayaduuran.
 • 152-Umaane aytih obbal catak yen marih xaylo, abalih cate wayta wakti yemeete.
 • 153-Ummat ummat itteemit orobtaah, ali garboh orba.
 • 154-Faxaanam baxaay, faxe waanam kol bahtam baxa.
 • 155-Baxi baaxok ukseh yan burta inat caba.
 • 156-Yabti agra, caxxi agrak koo laftah.
 • 157-Kutaay yakkalem leey, wayxexxaay yasmitem le.
 • 158-Inti tuble num mawaagissaay, elle tuble’kke waagissa.
 • 159-Bissa digirih lem, hantuutal raba takke.
 • 160-Yabti adda ardat matabaana, daqar adda ardat taban.
 • 161-Koo able kal umaane kol mahaanaay, xiine kal masoonitan.
 • 162-Yan qaxi maaciselek gira yol m’ursin itte.
 • 163-wadar isik naba qale tewqek, daqa’mmay dalka dahta.
 • 164-Balli buxa waktek buxa baysaah, qale waktek qale baysa.
 • 165-Inti kaxxa qari wagittaah, barkat qunxa qarit raaqa.
 • 166-Qalli loqo yaggiriqqeeh, rob bar rada.
 • 167-Tasuule baarra kee mukur iyya caxxa koo aylahissah.
 • 168-Duqur yaabek yaabah kol missoowaah, rabek kabri kol missowsa.
 • 169-Urru kee agabu tuble caxxak meesitta’kkal, able wayte yallak mameesitta.
 • 170-Idalti awwal abne kee buurar raaqe.
 • 171-Kaxxa num atu tinkisek migaaqaay, koo yinkisek migaaqa.
 • 172-Ama caakale tukkuqek qabalat koo bayseleeh, cabtek migaq kok aalle le.
 • 173-Iyyeenim yangaddeenim meesitan waqdi, yeceenim yangaddeenim baacak meesitan waqdi.
 • 174-Dubuk tan ikkel yaameenim qeebik caynag gidiiy, sinam garil yameenim sinam nee cattag gidi.
 • 175-Baarra koh yaceenih ikkak koh maquukan.
 • 176-Yaabeenim yab matakkaay, edde cabeenim yab takke.
 • 177-Yalla’gimi yalla kok yaakumeh.
 • 178-Gaala luk duude ween qibnaytiino kee birta luk duude ween koosa, bisol mataysa.
 • 179-Sinaamak fayxi missowta’kkal, bagi qarum mamissoowa.
 • 180-Ceelo madqak qunxah.
 • 181-Makkotuuy maacisaanah, xaganahaay kuulaanah.
 • 182-Cunxo islaaminnak koo tayyaaqeeh, kallaci tu mali koo aba.
 • 183-Baaca kee gaddaliinok tii ti yanxuqe.
 • 184-Siraf kee mirkablo baxi daban maqambalta.
 • 185-Aayat gaba koh cassaah, mirkablo buxaak koo beyta.
 • 186-Arde kal meeleelaanaay, able kal mayabbixan.
 • 187-Cayye kal madigraanaay, digre kal mayaddigillan.
 • 188-Rabe lubaakih baxa takkeemik, yan wakrih baxa takkem meqe.
 • 189-Labha lawsaanah , gaala debraanah.
 • 190-Duqur yuble boohak maraaqa.
 • 191-Abte xiiba akeera koo kassissa.
 • 192-Migaq ceelol meqeeh, magaq maqaanel meqe.
 • 193-Kaqleenik amok kaqlaanaah, wagreenik baguuk yamqeeni.
 • 194-Seehadayti cadoyta matankammaay, qangara tankamme.
 • 195-Qeebik mabayaanaay, raaqak bayan.
 • 196-Yab catan foxo le kalah, catan geera mali.
 • 197-Garsi maa abbah baxaay, qeero caba.
 • 198-San yootokeenik inti ximomta.
 • 199-Inki num baaxo maxiinisa kal, baaxo xiine kalam duudah.
 • 200-Marug qaran yablem yasguuden carra.
 • 201-Kaaqayti mangoomuh koora masela.
 • 202-Ku num k’aabbiiy, karma k’aabbi.*
 • 203-Mariiy qaada leeh, aliiy ibbix le.
 • 204-Qeero aquba iyya numuk yaaqube numuh tayse.
 • 205-Xuune baytu waytek galwa bahta .