RO RO RO – Casan Macammad dit Pilote (dorro)

Kah yanim qafar af, ina’ble weeksah, roo
Af yanim galalah, mayaxca, fayy’iiroh
Toronkisak macaglinno, n’af dum’ayro
Ni tallaaxuh, n’iinah af lem iriiroy
Yaffareh, galumut yan af, mabics’itroy
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba, ruubah an deero

N’aabi neh cabe qaada, kah tenem birro
Woo maqaanek asaaku, raqte qanxeero
Qewer yenek mayambulla, bolye dibro
Nel mageenna ni qaada, baaqidiy faaro
Magabbatinno n’aydaaduh, inki fiiro
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero

Nek kalih mari nim saluh, abam rooro
Nim beyoonuh aban, barak-loqoh raaro
Allahi mari yable, salfa net qeeroy
Qafar xaylol, loyna wayte migaq soroy
Gadda nek, abaluk gubak beyan weeroh
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero

Misli nek dumi saaku, luk yenem wagro
Luk mananna maqayyo, xaygiriy wacro
Qawna maggo sekeekeloy, ni dikkiiro
Luk nenem goobuy, af le macxuy, dibaaroy
Migaq gabat yen udduuruy, woh dum’ayro
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero

Radak yen rob, yekkem able garacgaro
Kafayxaxeh nek illalti, kafte maaro
Sila luk tenem, daraqqotteh, lem caro
Duma’yro kah nenem baaxol, nan mataarro
Nek taway weelo, dalci gurrah abuuroy
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero

Baxah tenem magabbaaqa, y’abba guuroy
Barac’ttah inti sallissa, fiqma basroy
Garil tanih is’af yoh le, y’anna mayroy
Qafar, is’af burah tablem, firs’abaaroy
Nan’ittah allaqad waynam, summi qeeroy
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero

Ganditeksah anu’nki, ruubah an deero
Karci mango yi meela, takkalem dorroy
Alluwe yok takmem, intih able doroy
Yok qawaaqawta, xonko y’anna kimbiroy
Gubak tafiile yok gawra, caatih orroy
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero

N’iinah af mataray, mageennam, ekraaro
Seewak awqe kalah, mayaalla, n’af decro
N’af loqol cisik iyya, kaat aban hooroh
Xiinit ambide waam’kke, barti horrorro
Weeqe waam’kke, sanat gaca’yro, soocaaro
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero

Qale baguy qaraanal yen, n’af dum’ayro
Matar weemih, kah yuduurem, af onqoro
Xalay le barra tassammeh, sarrosarroh
Gubun gurrah, n’iinah af lem, amo-soro
Cabak dumal soola, nabbixe’kke qoro
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero

Loqol sittah, carsay abnan, anaakaro
Xinna waq, rasi yaabbe, nek baral kaaro
N’iinah af net abam, ugutnu, kirkiiro
Danan mugta, rabba’yyek, faxe mokkoroh
Nek tanim wannat, kee ni macxi kareero
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero

Away gallil, takkem able daban koro
Tamah raagah, aafe nee le korankoro
Ni manoh sumaaqa, kinnaaney, nek tiro
Akme yoo kala, nek’yya, n’iinah af korro
Daaba yoo makorsa’yya, daaba yot koro
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero

Qafar xayloh, an taway liyom essero
A kah linom, bag’uumaane, afti-borro
Tiddigille lafay, mokot tanim gamro
Yambulem gida, laat aban, dumak boorok
N’af gacuh ni gabah, ma migda kaah doorro?
Nee badissam, ni labhah intih-omboyroy
Kala’fferem yi kassoowuk, kaakoh otroy
Madqah-abba, mayaabba ruubah an deero
ROO ROO ROO